ساختار دانشکده
دکتر بابک حسین خلج
رئیس دانشکده
دکتر عمادالدین فاطمی زاده
معاون آموزشی
دکتر مهدی فردمنش
معاون پژوهش و فناوری
دکتر خشایار مهرانی
معاون تحصیلات تکمیلی
دکتر آرش امینی
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتر زهرا نصیری قیداری
مدیر گروه سیستم‌های انرژی الکتریکی
دکتر محمد حائری
مدیر گروه کنترل
دکتر فرید آشتیانی
مدیر گروه سیستم ها و شبکه های مخابراتی
دکتر محمد باقر شمس الهی
مدیر گروه مهندسی پزشکی
دکتر زهرا کاوه وش
مدیر گروه الکترونیک
دکتر متین هاشمی
مدیر گروه سیستم های دیجیتال
دکتر محمد معماریان
مدیر گروه مایکروویو و فوتونیک