ساختار دانشکده
دکتر بابک حسین خلج
رئیس دانشکده
دکتر عمادالدین فاطمی زاده
معاون آموزشی
دکتر بابک حسین خلج
معاون پژوهش و فناوری
دکتر خشایار مهرانی
معاون تحصیلات تکمیلی
دکتر سید محمد کرباسی
معاون دانشجویی
دکتر زهرا نصیری قیداری
مدیر گروه سیستم‌های انرژی الکتریکی
دکتر امین رضائی زاده
مدیر گروه کنترل
دکتر فرید آشتیانی
مدیر گروه سیستم ها و شبکه های مخابراتی
دکتر مهران جاهد
مدیر گروه مهندسی پزشکی
دکتر زهرا کاوه وش
مدیر گروه الکترونیک
دکتر مهرزاد نامور
مدیر گروه سیستم های دیجیتال
دکتر بهزاد رجائی سلماسی
مدیر گروه مایکروویو و فوتونیک