ساختار دانشکده
دکتر سعید باقری شورکی
رئیس دانشکده
دکتر فریدون بهنیا
معاون آموزشی
دکتر بابگ حسین خلج
معاون پژوهش و فناوری
دکتر خشایار مهرانی
معاون تحصیلات تکمیلی
دکتر مسعود بابایی زاده
معاون دانشجویی
دکتر سید حمید حسینی
مدیر گروه سیستم‌های انرژی الکتریکی
دکتر امین رضائی زاده
مدیر گروه کنترل
دکتر فرید آشتیانی
مدیر گروه سیستم ها و شبکه های مخابراتی
دکتر مهران جاهد
مدیر گروه مهندسی پزشکی
دکتر زهرا کاوه وش
مدیر گروه الکترونیک
دکتر مهرزاد نامور
مدیر گروه سیستم های دیجیتال
دکتر بهزاد رجائی سلماسی
مدیر گروه مایکروویو و فوتونیک