25151: تئوری ‌الکترومغناطیس ‌پیشرفته
نام درس: تئوری ‌الکترومغناطیس ‌پیشرفته (Advanced Electromagnetics Theory)
شماره درس: 25151
پیش‌نیاز(ها): 25042 (الکترومغناطیس)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی بیشتر با تئوری الکترومغناطیس، اصول، مفاهیم و قضایای حاکم جهت فهم عمیق و ایجاد توانایی در تحقیقات و حل مسائل پیچیده‌تر در مقایسه با مسائل مطرح در دروس قبلی است.
 
سرفصل‌ها:
 • مرور مطالب اساسی شامل معادلات ماکسول در حوزه زمان و فازور، روابط اساسی و معرفی محیط‌های مختلف، شرایط مرزی، پتانسیل‌های اسکالر و برداری و هرتز، منابع و غیره
 • قضایای مهم شامل قضیه پوینتینگ، یگانگی، تصویر، جریان‌های معادل، القا و هم‌پاسخی
 • روش ساختن حل با کمک توابع پتانسیل و تفکیک TE و TM
 • موج در سیستم مختصات دکارتی: حل معادله موج اسکالر در سیستم مختصات دکارتی، موج‌برها و رزوناتورهای مکعب مستطیلی هادی، موج‌بر تیغه عایقی و امواج سطحی، ناپیوستگی‌های موج‌بری، روش تطبیق مود و روش تبدیل فوریه
 • موج در سیستم مختصات استوانه‌ای: حل معادله موج اسکالر در سیستم مختصات استوانه‌ای، موج‌برها و رزوناتورهای استوانه‌ای و شعاعی هادی، موج‌برهای عایقی استوانه‌ای و شعاعی، پراکنش از ساختارهای عایقی و هادی استوانه‌ای، تشعشع منبع در مجاورت ساختارهای استوانه‌ای و گوه‌ای
 • موج در سیستم مختصات کروی: حل معادله موج اسکالر در سیستم مختصات کروی، موج‌برها و رزوناتورهای کروی و مخروطی هادی، پراکنش از کره هادی (Mie scattering)، تشعشع منبع در مجاورت ساختارهای کروی و مخروطی

مراجع:
 • R. F. Harrington, Time-Harmonic Electromagnetic Fields, IEEE reprint, 2001
 • J. M. Jin, Theory and Computation of Electromagnetic Fields, IEEE Press, 2010
 • C. A. Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, Wiley, 1989
 • A. Ishimaru, Electromagnetic Wave Propagation, Radiation and Scattering, Prentice-Hall, 1991
 • R. E. Collin, Field Theory of Guided Waves, IEEE Press, 1991
 • J. A. Stratton, Electromagnetic Theory, McGraw-Hill, 1941
 • J. A. Kong, Electromagnetic Wave Theory, EMW Publishing, 2000

 
آخرین به‌روزرسانی: 18 / 4 / 1403