25172: رمزنگاری پیشرفته
نام درس: رمزنگاری پیشرفته (Advanced Cryptography)
شماره درس: 25172
پیش‌نیاز(ها): 25165 (رمزنگاری)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
در این درس دانشجویان آشنایی عمیق‌تری با مفاهیم رمزنگاری پیدا نموده و به مبانی روش‌های تحلیل الگوریتم‌های رمزنگاری برای درک مطالب و مفاهیم مربوط به تحلیل الگوریتم‌ها مسلط می‌شوند. علاوه بر آن مفاهیم، مبانی رمزنگاری نوین و امنیت اثبات‌پذیر را نیز می‌آموزند. الگوریتم‌های رمزنگاری پساکوانتومی، هم‌ریخت وکاربردهای امضای دیجیتال نیز بخش دیگری از این درس هستند.
 
سرفصل‌ها:
 • آزمون‌های آماری و اعمال آن‌ها با استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری
 • الگوریتم‌های قالبی متعارف از قبیل DES و AES
 • الگوریتم‌های قالبی سبک
 • روش‌های تحلیل رمزهای قالبی من‌جمله تحلیل تفاضلی، خطی و تفاضلی غیر ممکن
 • انواع سبک‌های کاربری رمزهای قالبی به ویژه رمزنگاری با احراز اصالت
 • رمزهای جریانی حافظه‌دار و بی‌حافظه با انتقال منظم و نامنظم
 • روش‌های تحلیل رمزهای جریانی از قبیل حملات همبستگی مشروط، غیر مشروط و تمایزگرها
 • بررسی و تحلیل رمزهای کلید همگانی از قبیل RSA، لگاریتم گسسته، خم بیضوی وکد مبنا
 • پروتکل‌های هیچ‌دانشی، کاربردهای امضای دیجیتال، پروتکل‌های شناسایی فیات شامیر و امضای دیجیتال فیات شامیر
 • حملات کانال جانبی
 • امنیت قابل اثبات و پیشگوی تصادفی
 • رمزنگاری هم‌ریخت

مراجع:
 • A. Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C
 • J. Pieprzyk, T. Hardjono, J. Sebery, Fundamentals of Computer Security
 • A. R. Stinson, Cryptography Theory and Practice
 • A. J. Menezes, P. C. Oorchot, S. A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography
 • J. Katz and Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography


 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 4 / 1403