25175: ادوات مغناطیسی مایکروویو
نام درس: ادوات مغناطیسی مایکروویو (Microwave Magnetic Devices)
شماره درس: 25175
پیش‌نیاز(ها): 25141 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
در این درس پس از مروری بر مغناطیس و ساختار میکروسکوپی مواد مغناطیسی، انواع مواد از منظر مغناطیسی معرفی شده و معادلات حرکت و تلفات مغناطیسی بررسی می‌گردند. همچنین، مواد مغناطیسی در فرکانس‌های بالا، الکترودینامیک مواد مغناطیسی، ادوات مغناطیسی میکروویو، موج‌برهای مغناطیسی عرضی، ادوات مغناطیسی ریزنوار، امواج مگنتواستاتیک و مواد مغناطیسی در مدارات مجتمع سایر مباحث این درس می‌باشند.
 
سرفصل‌ها:
 • ﻣﻘﺪﻣﻪﺍی ﺑﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮپی ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی
 • ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی، آﻧتیﻓﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی، ﭘﺎﺭﺍﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی، ﻣﻴﺪﺍﻥ ازبین‌برنده ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی، آﻧﻴﺰﻭﺗﺮﻭپی
 • ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺣﺮﻛﺖ، ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی
 • ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی ﺩﺭ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬای ﺑﺎﻻ: ﺗﺎﻧﺴﻮﺭ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳری، ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی
 • ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی: ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻣﻮﺝ، ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﺴﻄﺢ، ﺍﺛﺮ ﻓﺎﺭﺍدی، ﻫﻢﭘﺎﺳخی
 • ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی ﻣﻴﻜﺮﻭﻭﻳﻭ: موج‌برهای ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی ﻃﻮلی، ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی ﻓﺎﺭﺍدی
 • موج‌برهای ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی ﻋﺮضی، ﺍﺛﺮ جابه‌جایی ﻣﻴﺪﺍﻥ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺩﻫﻨﺪﻩﻫای ﻓﺎﺯ، ﺗﺸﺪﻳﺪﮔﺮﻫﺎ، ﺟﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎ
 • ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی ﺭﻳﺰﻧﻮﺍﺭ: ﻣﺪﻫای ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺩﻫﻨﺪﻩﻫای ﻓﺎﺯ ﻭ ﺟﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎ، چرخش‌دهنده‌ها
 • ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﮕﻨﺘﻮﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
 • ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴسی ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ

مراجع:
 • A. G. Gurevich, G.A. Melkov, Magnetization Oscillations and Waves, CRC Press, 1996

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 4 / 1403