25309: قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی
نام درس: قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی (Engineering Systems Reliability)
شماره درس: 25309
پیش‌نیاز(ها): 25114 (آمار و احتمال مهندسی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1396

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با مدل‌سازی و محاسبات قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی است.
 
سرفصل‌ها:
 • مقدمه‌ای بر قابلیت اطمینان سیستم‌های مهندسی
 • انواع سیستم‌های مهندسی
 • اصول تئوری احتمالات
 • متغیرهای تصادفی، توابع توزیع احتمال پیوسته و گسسته و کاربرد آن‌ها
 • نرخ خرابی، منحنی وانی شکل، توابع قابلیت اطمینان و احتمال خرابی و تأثیر تعمیرات و نگهداری
 • قابلیت اطمینان سیستم‌های ساده، قابلیت اطمینان سیستم‌های سری، موازی، ترکیبی، سیستم‌های با افزونگی و سیستم‌های اضطراری
 • قابلیت اطمینان سیستم‌های پیچیده
 • قابلیت اطمینان سیستم‌های با المان‌های چند مد خرابی
 • کاربرد توابع توزیع در محاسبات قابلیت اطمینان
 • تحلیل درخت عیب (Fault Tree)
 • تحلیل درخت واقعه (Event Tree)
 • شبیه‌سازی و تحلیل قابلیت دسترسی (Availability) سیستم‌های قابل تعمیر
 • مدل مارکوف و کاربردهای آن در ارزیابی قابلیت دسترسی سیستم‌ها
 • شبیه‌سازی سیستم‌های تک‌عنصری و دوعنصری قابل تعمیر، سیستم‌های با عیب مشترک
 • مدل فرکانس و مدت خرابی
 • روش‌های تقریبی در محاسبات قابلیت اطمینان
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو
 • قابلیت اطمینان و اقتصاد

مراجع:
 • R. Billinton, R. N. Allan, Reliability Evaluation of Engineering Systems
 • H. Kumamoto, E. J. Henley, Probabilistic Risk Assessment for Engineers and Scientists, IEEE Press
 • J. Pukite, P. Pukite, Modeling for Reliability Analysis, IEEE Press
 • M. L. Shooman, Reliability of Computer Systems and Networks, John Wiley
 • C. E. Eberling, An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, McGraw Hill


 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 3 / 1403