25339: قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت‌
نام درس: قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت‌ (Power Systems Reliability)
شماره درس: 25339
پیش‌نیاز(ها): 25333 (بررسی سیستم‌های قدرت 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1396

توضیحات:
در این درس ضمن ارائه مبانی قابلیت اطمینان و روش‌های محاسبه قابلیت اطمینان، اصول بررسی قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت به طور مفصل بحث و بررسی خواهد شد. قابلیت اطمینان در سیستم‌های تولید و نحوه تعیین میزان رزرو تولید بحث خواهد شد. اثر بحران‌های احتمالی شبکه از قبیل خروج واحد هر تولیدی، خطوط انتقال در مواردی از قبیل تعیین میزان رزرو لازم و مشخص نمودن نیروگاه‌های کلیدی در تامین برق شبکه بررسی میگردد. در این درس همچنین شاخص‌ها و معیارهای قابلیت اطمینان در سیستم‌های توزیع محاسبه و مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 
سرفصل‌ها:
 • مروری بر قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی تئوری
 • مروری بر قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی کاربرد
 • مروری بر قابلیت اطمینان در سیستم‌های تولید روش‌های محاسبه
 • شاخص‌های قابلیت اطمینان در سیستم‌های تولید
 • برنامهریزی سیستم‌های تولید بر مبنای شاخص‌های قابلیت اطمینان
 • قابلیت اطمینان در سیستم‌های به‌هم‌پیوسته
 • بهرهبرداری و تعیین میزان رزرو در سیستم‌های قدرت
 • قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی مرکب تولید و انتقال
 • قابلیت اطمینان در سیستم‌های توزیع سیستم‌های شعاعی
 • قابلیت اطمینان در پستهای توزیع شبکههای حلقوی
 • قابلیت اطمینان در پستها و ایستگاه‌های سوئیچینگ
 • قابلیت اطمینان از نقطه نظر هزینه و ارزش
 • قابلیت اطمینان سیستم‌های تجدیدساختاریافته
 • نحوه مدل‌کردن عدم قطعیت‌های ناشی از تجدید ساختار در محاسبه قابلیت اطمینان سیستم
 • نقش سرویس‌های جانبی در محیط تجدیدساختاریافته و اثر آن‌ها در قابلیت اطمینان سیستم
 • مروری بر روش شبیهسازی مونت کارلو و کاربرد آن در قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت

مراجع:
 • R. Billinton, R. N. Allan, Reliability Evaluation of power Systems
 • J. Endreng, Reliability Modeling in Electric Power Systems
 • W. Li, Risk Assessments of power Systems
 • R. Billinton, W. Li, Reliability Assessment of power Systems Using Monte Carlo Methods


 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 3 / 1403