25394: مبدل‌های تشدیدی و کلیدزنی نرم
نام درس: مبدل‌های تشدیدی و کلیدزنی نرم (Resonant Converters and Soft Switching)
شماره درس: 25394
پیش‌نیاز(ها): 25363 (الکترونیک قدرت 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1396

توضیحات:
این درس شامل مطالعه مشروح انواع مدارهای مبدل‌های تشدیدی و شبه تشدیدی و سازوکارهای کلیدزنی نرم در آن‌ها است. بدین منظور در بخش اول درس روش تقریبی تحلیل سینوسی و همچنین روش دقیق صفحه حالت برای مبدل‌های تشدیدی در مدهای کاری مختلف به کار برده می‌شود. سپس مدل‌سازی دینامیکی مبدل‌های تشدیدی به دو روش مدل متوسط سویچ و انتقال فازوری ارائه می‌شود. همچنین اصول طراحی مبدل‌های تشدیدی بررسی می‌شود. بخش دوم درس به سویچ تشدیدی و مدارهای مربوط به آن اختصاص دارد. در این بخش انواع مبدل‌های شبه تشدیدی معرفی و عملکرد کلید زنی نرم در آن‌ها با استفاده از تحلیل صفحه حالت بررسی می‌شود. همچنین روش مدل‌سازی دینامیکی مبدل‌های شبه تشدیدی ارائه می‌شود. در ادامه روش‌های کلیدزنی نرم در مبدل‌های با فرکانس ثابت بررسی می‌شود. در انتها عملکرد مبدل‌های دارای کلمپ فعال با استفاده از تحلیل صفحه حالت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
سرفصل‌ها:
 • مقدمه
  • کلیدزنی نرم، مبدل‌های تشدیدی و کاربرد آن‌ها،، مدارهای نمونه
 • مبدل‌های تشدیدی
  • تحلیل سینوسی: مبدل‌های تشدیدی کلاسیک (سری، موازی، LCC، ..)، تحلیل مبدل‌های تشدیدی، کلیدزنی ولتاژ صفر و جریان صفر، طراحی مبدل‌های تشدیدی بر اساس پاسخ فرکانسی، مدل‌سازی دینامیکی و رفتار سیگنال کوچک
  • تحلیل صفحه حالت: اصول تحلیل صفحه حالت، تحلیل دقیق مبدل‌های تشدیدی سری در عملکرد CCM و DCM، تحلیل دقیق مبدل‌های تشدیدی موازی
 • سویچ تشدیدی
  • مبدل‌های شبه تشدیدی ZCS و ZVS
  • مدل‌سازی دینامیکی و رفتار سیگنال کوچک مبدل‌های شبه تشدیدی
  • سویچ‌های چندتشدیدی
  • مبدل‌های شبه موج مربعی
  • مبدل‌های ZVT
  • مدارهای کلمپ فعال

مراجع:
 • جزوه درس مبدل‌های تشدیدی و روش‌های کلیدزنی نرم
 • Erickson, Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, Kluwer, 2001
 • Luo, F. Lin, Synchronous and Resonant DC/DC Conversion Technology, Energy Factor, and Mathematical Modeling, CRC Press, 2005
 • Kazimierczuk, Czarkowski, Resonant Power Converters, Wiley-Interscience, 1995
 • I. Batarseh, Power Electronic Circuits, John Wiley & Sons, 2003
 • F. C. Lee, High-Frequency Resonant, Quasi-Resonant, and Multi-Resonant Converters, Virginia Polytechnic Inst., 1989

 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 3 / 1403