25633: پردازش علائم بیولوژیک
نام درس: پردازش علائم بیولوژیک (Bio Signals Processing)
شماره درس: 25633
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25155 (پردازش علائم دیجیتال 1)
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
این درس به بررسی سیگنال‌های یقینی و آنالیز کپستروم، سیگنال‌های حیاتی و فرآیندهای تصادفی می‌پردازد. این درس شامل یادآوری احتمالات، بردارهای تصادفی و تخمین پارامترهای فرآیند تصادفی است. همچنین، مدل‌های زمانی مانند AR و MA و تخمین طیف با استفاده از روش‌های پارامتری و غیر پارامتری نیز در این درس ارائه می‌شود. تخمین و فیلتر کالمن برای تخمین و حذف نویز و فیلترهای وفقی نیز به منظور بهبود کیفیت سیگنال مطرح می‌شوند. به علاوه، مفاهیم طبقه‌بندی و انتخاب ویژگی‌ها به منظور تحلیل داده‌های حیاتی نیز آموزش داده می‌شود.
 
سرفصل‌ها:
 • سیگنال‌های یقینی و آنالیز کپستروم
 • سیگنال‌های حیاتی: انواع، منشاء و پردازش
 • فرآیندهای تصادفی
  • یادآوری احتمالات و متغیرهای تصادفی
  • بردارهای تصادفی
  • فرآیندهای تصادفی
  • ایستایی و ارگادیک‌بودن
  • عبور فرآیند از سیستم خطی
  • تجزیه و تحلیل فرآیند در حوزه فرکانس
 • تخمین پارامترهای یک فرآیند تصادفی از روی یک تابع نمونه
  • تخمین متوسط، واریانس و همبستگی (حالت پیوسته و گسسته)
  • متوسط‌گیری سنکرون
 • سری‌های زمانی و مدل‌های پارامتری
  • فرآیند خطی و مدل‌های پارامتری (مدل AR، مدل MA، مدل ARMA)
  • تخمین مرتبه مدل
  • مدل‌های دیگر
  • کاربرد
 • تخمین طیف
  • روش‌های غیرپارامتری
  • روش‌های پارامتری
  • روش Prony، PHD، Capon
  • کاربرد
 • تخمین و فیلتر کالمن
  • تخمین یک بردار تصادفی با مشاهده یک بردار دیگر
  • تخمین یک فرآیند تصادفی با مشاهده یک فرآیند دیگر (فیلتر اپتیمم وینر در سه حالت IIR غیرسببی، IIR سببی، FIR سبیی)
  • فیلتر کالمن برای تخمین و حذف نویز
  • کاربرد
 • فیلترهای وفقی
  • فیلتر وفقی به منظور حذف نویز
  • هم‌گرایی فیلتر وفقی
  • فیلتر ANC
  • فیلتر وفقی بدون مرجع
  • کاربرد
 • طبقه‌بندی
  • مفهوم طبقه‌بندی
  • طبقه‌بندی بیز و طبقه‌بندی بیز با فرض توزیع گوسی ویژگی
  • کاهش ویژگی و انتخاب ویژگی
  • معیارهای ارزیابی
  • کاربرد

مراجع:
 • Cohen, Biomedical Signal Processing, CRC Press, 1986
 • A. V. Oppenheim, Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall, 1989
 • A. Papoulis, Probability, Random Variables and Stochastic Processes, McGraw Hill, 2002

 
آخرین به‌روزرسانی: 21 / 4 / 1403