25636: اولتراسوند پزشکی
نام درس: اولتراسوند پزشکی (Medical Ultrasound)
شماره درس: 25636
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس مروری بر اساس فیزیک سیستم‌های ماورای صوتی با تکیه بر ابزار تشخیصی است.
 
سرفصل‌ها:
 • مقدمه
 • انتشار امواج آکوستیک
 • تضعیف
 • مبدل‌ها
 • پرتوسازی و آرایه‌ها
 • سیستم‌های تصویرنگاری
 • اثرات حیاتی و ایمنی

مراجع:
 • T. L. Szabo, Diagnostic Ultrasound Imaging: Inside Out, Academic Press, 2004
 • R. S. C. Cobbold, Foundations of Biomedical Ultrasound, 2006
 • C. R. Hill, J. C. Bamber, G. R. Haar, Physical Principles of Medical Ultrasonics, John Wiley & Sons, 2004
 • L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, J. V. Sanders, Fundamentals of Acoustics, Wiley, 1999
 • S. Kino, Acoustic Waves: Devices, Imaging and Analog Signal Processing, Prentice Hall, 1986
 • P. Wells, Biomedical ultrasonics, Academic Press, 1977
 • ا. زاهدی، م. حیدری، جزوه درسی اولتراسوند پزشکی، بهمن 1388

  
آخرین به‌روزرسانی: 21 / 4 / 1403