25715: آزمایشگاه کنترل مدرن 
نام درس: آزمایشگاه کنترل مدرن (Modern Control Lab)
شماره درس: 25715
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25792 (کنترل مدرن)
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403