25728: مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های عصبی عضلانی 
نام درس: مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های عصبی عضلانی (Neuromuscular Control and Modeling)
شماره درس: 25728
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25411 (سیستم‌های کنترل خطی)
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: فروردین 1394

توضیحات:
در این درس، دانشجویان ضمن آشنایی با اجزای سیستم‌های عصبی-عضلانی و مدل پویای آن، به فراگیری مباحث کلی و مطروحه در کنترل حرکات انسان و نقش سیستم عصبی مرکزی در آن می‌پردازند. این درس همچنین به موضوعاتی چون تحریک الکتریکی عملکردی و سیستم اسکلت خارجی می‌پردازد.
 
سرفصل‌ها:
  • مقدمه: معرفی اجزای سیستم عصبی-اسکلتی-عضلانی
  • سینماتیک و دینامیک سیستم اسکلتی-عضلانی
  • عملکرد سیستم اسکلتی-عضلانی در تلفیق با سیستم حسگری و موتوری
  • معرفی سیگنال الکترومایوگرام و عملکرد و کاربرد آن در کنترل حرکات ارادی
  • نقش سیستم عصبی مرکزی و نخاع در کنترل حرکات
  • معرفی و بررسی روش‌های مدل‌سازی و کنترل حرکات دست و پا
  • مباحث تکمیلی: تحریک الکتریکی عملکردی و سیستم اسکلت خارجی

مراجع:
  • Gary T. Yamaguchi, Dynamic Modeling of Musculoskeletal Motion, Springer, 2001
  • Jack M. Winters, Patrick E. Crago (Eds.), Biomechanics and Neural Control of Posture and Movement, Springer, 2000
  • A. Wittek, P. Nielsen, K. Miller (Eds.), Computational Biomechanics for Medicine, Springer, 2011


 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 3 / 1403