25832: پلاسمونیک و فرامواد
نام درس: پلاسمونیک و فرامواد (Plasmonics and Metamaterials)
شماره درس: 25832
پیش‌نیاز(ها): 25762 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1393

توضیحات:
این درس به بررسی الکترومغناطیس فلزات، معادلات ماکسول و انتشار امواج الکترومغناطیسی، انرژی الکترومغناطیسی در محیط پاشنده، ضریب گذردهی فلزات و پلاسمون‌های حجمی و پویا می‌پردازد. همچنین، این درس شامل مطالعات بر روی پلاسمون-پولاریتون‌های سطحی در مرزهای فلز/عایق، سیستم‌های چندلایه، پلاسمون‌های سطحی جای‌گزیده، پراکندگی توسط ذره در مقیاس‌های زیر طول موج و نظریه نور تبدیلی نیز می‌شود.
 
سرفصل‌ها:
 • الکترومغناطیس فلزات
  • معادلات ماکسول و انتشار امواج الکترومغناطیسی
  • انرژی الکترومغناطیسی در محیط پاشنده
  • ضریب گذردهی فلزات
  • واپاشی گاز الکترون آزاد و پلاسمون‌های حجمی
  • فلزات واقعی و گذار میان نواری
 • پلاسمون-پولاریتون‌های سطحی در مرزهای فلز/عایق
  • معادله موج
  • پلاسمون-پولاریتون‌های سطحی در یک مرز منفرد
  • تحریک SPP
  • سیستم‌های چندلایه
  • موج‌برهای دوبعدی
 • پلاسمون‌های سطحی جای‌گزیده
  • پراکندگی توسط ذره کروی زیر طول موج
  • پراکندگی توسط ذره بیضی‌گون زیر طول موج
  • کره زیر طول موج در بالای بستر
 • فرامواد
  • الکترومغناطیس مواد با ضریب شکست منفی
  • لنز کامل
  • پیاده‌سازی ضریب شکست منفی
  • نظریه نور تبدیلی
  • مودهای الکترومغناطیسی سطحی در فرکانس‌های پایین
 • انتقال فوق‌العاده نور از روزنه‌های زیر طول موج
 • گرافن پلاسمونیک

مراجع:
 • S. A. Maier, Plasmonics: Fundamentals and Applications
 • C. Caloz, T. Itoh, Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications
 • S. Bozhevolnyi, Plasmonic Nanoguides and Circuits
 • C. F. Bohren, D. R. Huffman, Absorption and Scattering of Light by Small Particles
 • G. Hocker, W. K. Burns, Mode Dispersion in Diffused Channel Waveguides by the Effective Index Method
 • J. Burke, G. Stegeman, T. Tamir, Surface-Polariton-Like Waves Guided by Thin, Lossy Metal Films
 • A. Pinchuk, A. Hilger, G. von Plessen, U. Kreibig, Substrate Effect on the Optical Response of Silver Nanoparticles
 • J. B. Pendry, Negative Refraction Makes a Perfect Lens
 • D. R. Smith, D. Schurig, M. Rosenbluth, S. Schultz, S. A. Ramakrishna, J. B. Pendry, Limitations on Subdiffraction Imaging with a Negative Refractive Index Slab
 • S. Maslovski, S. Tretyakov, P. Belov, Wire Media with Negative Effective Permittivity: A Quasi‐static Model
 • R. Marqués, F. Medina, R. Rafii-El-Idrissi, Role of Bianisotropy in Negative Permeability and Left-handed Metamaterials

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 4 / 1403