جلسه اول طرح راه مهندسی برق

جلسه اول طرح راه مهندسی برق

توسط جناب آقای دکتر متین هاشمی، جناب آقای مهدی شعبانی، جناب آقای دکتر بیژن وثوقی وحدت ، 29 مهرماه 1402 در سالن کهربا دانشکده مهندسی برق برگزار شد.

 


​​​​​​​