دکتر جواد صالحی استاد ممتاز دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

دکتر جواد صالحی استاد ممتاز دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف به دلیل مشارکت در "اختراع و اصول بنیادی سیستم‌های ارتباطی چندگانه تقسیم کد نوری و کدهای متعامد نوری"، به‌عنوان عضوشاخص(Fellow) انجمن اپتیک آمریکا (OSA) OPTICA 2024 معرفی شد.


​​​​​​​