سخنرانی علمی دانشکده مهندسی برق: کاربرد صفحات هوشمند برنامه پذیر درسیستمهاي مکان یاب


​​​​​​​