سلسله جلسات

"سلسله جلسات "

توسط سرکار خانم دکتر سپیده حاجی پور ، 9 آبان  1402 در سالن کهربا دانشکده مهندسی برق برگزار شد.


​​​​​​​