مسابقه ارائه پروژه های کارشناسی

سه شنبه 28 شهریور ماه ۱۴۰۲

انتخاب سه پروژه برتر و سه پروژه ممتاز

۸:۳۰ تا ۹:۳۰ نصب پوستر ها در کهربا

۹:۳۰ تا ۱۳ بازدید عمومی و بازدید هیئت داوران

ساعت ۱۵ اعلام اسامی برندگان و اعطای جوایز
تائید استاد پروژه برای شرکت در مسابقه الزامی است

حداکثر قطع پوستر ها A2

نمایش عملی نمره اضافه دارد

گواهی شرکت در مسابقه برای همه شرکت کنندگان صادر میشود