مصاحبه جناب آقای دکتر محمود نحوی با روزنامه شریف

مصاحبه جناب آقای دکتر نحوی با روزنامه شریف

جناب آقای دکتر محمود نحوی از اولین استادان دانشگاه درباره خودش و شریف می گوید:

22 مهرماه 1402

 ​​​​​​​