رویداد انتخاب شاخه

01 Jan 2023
300

انتخاب شاخه مهندسی برق: سیستم های انرژی الکتریکی

یک‌شنبه 5 دی ساعت ۱۵:۰۰

دکتر وکیلیان، دکتر اورعی، دکتر راونجی، دکتر حاجی پور، دکتر عسگریان و دکتر قره گزلو

 

انتخاب شاخه مهندسی برق: سیستم‌های کنترل، سیستم‌های دیجیتال

یک‌شنبه ۱۱ دی ساعت ۱۵:۰۰

دکتر حائری، دکتر نوبختی، دکتر موحدین، دکتر شعبانی

vc.sharif.edu/ch/ee-stu

 

انتخاب شاخه مهندسی برق: مایکروویو و فوتونیک

دوشنبه ۱۲ دی ساعت ۱۵:۰۰

دکتر مهرانی، دکتر معماریان، دکتر رجایی، دکتر بنایی، دکتر اکبری، دکتر فرزانه، مهندس عزیزخانی

vc.sharif.edu/ch/ee-stu

 

انتخاب شاخه مهندسی برق: بیوالکتریک

سه شنبه 13دی ساعت ۱۵:۰۰

دکتر شمس الهی، دکتر فاطمی زاده، دکتر وثوقی وحدت، دکتر حاجی پور

 

انتخاب شاخه مهندسی برق: شبکه ها و سیستم های مخابراتی

سه شنبه 13دی ساعت 16:۰۰

دکتر پاکروان، دکتر کرباسی، دکتر هادی، دکتر آشتیانی، دکتر بهروزی

 

انتخاب شاخه مهندسی برق: الکترونیک

چهارشنبه 14 دی ساعت ۱۵:۰۰

دکتر فتوت، دکتر مدی، دکتر فردمنش، دکتر سروری

EERahYaft@