وبینار: جایگاه مهندسی و علوم پایه در پزشکی نوین

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​وبینار تحت عنوان: " جایگاه مهندسی و علوم پایه در پزشکی نوین" توسط جناب آقای دکتر بابک خلج ،  20 مهرماه 1402 برگزار شد.