گفت‌وگوی صمیمی دختران شریف با اساتید خانم دانشگاه

 

با حضور:
• دکتر اعظم ایرجی‌زاد

• دکتر زهرا جمشیدی•

دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان

• دکتر مرضیه خشخاشی‌مقدم

• دکتر مریم سعادتمند

• دکتر سمیه کوهی

• دکتر هدی محمدزاده


دوشنبه ٩ آبانساعت ١۶ سالن جابر‌بن‌حیان