سخنرانی علمی با موضوع : تحولات موج میلیمتري در اینترنت اشیاء 

دانشکده مهندسی برق
سخنرانی علمی با موضوع :
تحولات موج میلیمتري در اینترنت اشیاء

 

UCLA سخنران : دکتر محمد حسین مظاهري، پژوهشگر پسا دکتري دانشگاه
 

تاریخ و ساعت : دوشنبه 1402/06/06 

ساعت : 12-10

مکان : سالن برکشلی- دانشکده مهندسی برقصفحه روبیکا: EE_Intro
صفحه یوتیوب: SharifEE
صفحه اینستاگرام: ee.sut
صفحه تلگرام: EE_Intro