درس‌های گروه مایکروویو و فوتونیک

درس‌های مقطع کارشناسی

ردیف درس شماره درس واحد
1 آز آنتن 25035 1
2 آز شبیه‌سازی در الکترومغناطیس 25036 1
3 آز اپتیک و فوتونیک 25037 1
4 آز طراحی و ساخت مایکروویو و نوری 25038 1
5 آز مهندسی مایکروویو 25046 1
6 مبانی اپتیک و فوتونیک 25123 3
7 انتشار امواج 25142 3
8 آنتن‌ها 25144 3
9 آز مایکروویو و آنتن‌ها 25702 1
10 الکترومغناطیس 25733 3
11 مهندسی مایکروویو 25747 3
12 الکترونیک کوانتمی 25748 3
13 میدان‌ها و امواج 25762 3
14 مایکروویو و آنتن‌ها 25766 3
15 مخابرات فیبر نوری 25875 3

درس‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

ردیف درس شماره درس واحد
1 [این جدول در حال تکمیل است] [این جدول در حال تکمیل است] [این جدول در حال تکمیل است]
آخرین به‌روزرسانی: 9 / 3 / 1403