گروه های آموزشی

گروه مهندسی الکترونیک
مدیر:دكتر زهرا کاوه وش
66165913
اتاق505
گروه مهندسی پزشکی
مدیر:دکتر مهران جاهد
66165913
اتاق505
گروه مهندسي سيستمهاي ديجيتال
مدیر:
دكتر مهرزاد پورمحمد نامور 
66165913
اتاق505
گروه مهندسي قدرت (سيستمهاي انرژي الكتريكي)
مدیر:دکتر زهرا نصیری قیداری
کارشناس:پروین احمدی
66165912
اتاق504
گروه مهندسی کنترل
مدیر:دكتر امین رضایی زاده
66165914
اتاق504
گروه مهندسی شبکه و سیستمهای مخابراتی
مدیر:دكتر فرید آشتیانی
66165910
اتاق503
گروه مایکروویو و فوتونیک
مدیر:دکتر بهزاد رجایی
66165913
اتاق505