گروه‌های آموزشی

گروه الکترونیک
مدیر: دكتر رضا سروری
66165913
اتاق 505
گروه مهندسی پزشکی
مدیر: دکتر محمد باقر شمس‌الهی
66165983
اتاق 101
گروه سيستم‌های ديجيتال
مدیر: دکتر متین هاشمی
66165983
اتاق 505
گروه سيستم‌های انرژی الكتريكی
مدیر: دکتر زهرا نصیری قیداری
کارشناس: پروین احمدی
66165912
اتاق 504
گروه کنترل
مدیر: دکتر محمد حائری
66165914
اتاق 504
گروه سیستم‌ها و شبکه‌های مخابراتی
مدیر: دكتر فرید آشتیانی
66165910
اتاق 503
گروه مایکروویو و فوتونیک
مدیر: دکتر محمد معماریان
66165983
اتاق 505