اخبار و اطلاعیه های معاونت پژوهشی
02 Aug 2022

سخنرانی علمی با موضوع: Unconventional Approaches to In-Sensor and Near-Sensor Computing

30 May 2022

سخنرانی آقای دکتر حیدر داودی (محقق پسا دکتری دانشگاه نورث وسترن)

30 Jan 2022

دورهمی علمی با دکتر قدیمی

15 Jan 2022

برنامه هفته پژوهش 1400

11 Dec 2020

برنامه هفته پژوهش

09 Dec 2020

برنامه هفته پژوهش

09 Dec 2020

برنامه هفته پژوهش

09 Dec 2020

برنامه هفته پژوهش

19 Dec 2020

نمایشگاه مجازی

03 Jan 2021

نمایشگاه مجازی

09 Dec 2020

نمایشگاه مجازی

09 Dec 2020

نمایشگاه مجازی

09 Dec 2020

نمایشگاه مجازی

09 Dec 2020

نمایشگاه مجازی

03 Jan 2021

نمایشگاه مجازی

09 Dec 2020

نمایشگاه مجازی

19 Dec 2020

نمایشگاه مجازی

11 Dec 2020

نمایشگاه مجازی