آرشیو دروس دانشکده برق
نیمسال دوم، 1402 - 1403
نیمسال اول، 1402 - 1403
نیمسال دوم، 1401 - 1402
نیمسال اول، 1401 - 1402
نیمسال دوم، 1400 - 1401
نیمسال اول، 1400 - 1401
نیمسال دوم، 1399 - 1400
نیمسال اول، 1399 - 1400
نیمسال دوم، 1398 - 1399
نیمسال اول، 1398 - 1399
نیمسال اول، 1397 - 1398
نیمسال دوم، 1396 - 1397
نیمسال اول، 1396 - 1397
دروس تابستان 1396
نیمسال دوم، 1395 - 1396
نیمسال اول، 1395 - 1396
دروس تابستان 1395
نیمسال دوم، 1394 - 1395
نیمسال اول، 1394 - 1395
نیمسال دوم، 1394 - 1393
نیمسال اول، 1394 - 1393
دروس تابستان 1393
نیمسال دوم، 1393 - 1392
نیمسال اول، 1393 - 1392
دروس تابستان 1392
نیمسال دوم، 1392 - 1391
نیمسال اول، 1392 - 1391
دروس تابستان 1391
نیمسال دوم، 1391 - 1390
نیمسال اول، 1391 - 1390
ترم تابستان، سال تحصیلی 1390
نیمسال دوم، 1390-1389
نیمسال اول، 1390-1389
درس وآزمایشگاه های ارائه شده دانشکده برق (تابستان 89 )
نیمسال دوم ، سال تحصیلی1388-1389 
جدول دروس هماهنگ نیمسال اول  89-88 دانشکده مهندسی برق
جدول دروس هماهنگ نیمسال دوم 88-87 دانشکده مهندسی برق
نیمسال اول، سال تحصیلی 1387-1388 
ترم تابستان، سال تحصیلی 1386-1387
نیمسال دوم، سال تحصیلی 1386-1387
نیمسال اول، سال تحصیلی 1386-1387 
نیمسال دوم، سال تحصیلی 1385-1386
نیمسال اول، سال تحصیلی 1385-1386