اخبار و اطلاعیه های آموزشی
09 Jan 2018

اطلاعیه مهم آموزشی نیم سال 2 - 96

09 Jan 2018

مراجعه به موقع برای اخذ مشاوره ثبت نام

14 Jan 2018

(جدید) قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

14 Jan 2018

آگهی ارایه درس "مقاله نویسی انگلیسی"

16 Jan 2018

برنامه آموزشی نیم سال ۲ – ۹۶

12 Jun 2018

برنامه آموزشی ترم تابستان ۹۷

03 Jan 2019

اطلاعیه شماره (1) تعیین گرایش

02 Jan 2019

اطلاعیه شماره (۲) تعیین گرایش

02 Jan 2019

اطلاعیه شماره (۳) تعیین گرایش

02 Jan 2019

اطلاعیه شماره (۴) تعیین گرایش

09 Dec 2019

اطلاعیه شماره ۱ انتخاب شاخه ۱۳۹۸

09 Dec 2019

اطلاعیه شماره ۱ انتخاب شاخه ۱۳۹۸

05 Jan 2020

اطلاعیه شماره ۲ انتخاب شاخه ۱۳۹۸

07 Jan 2020

اطلاعیه شماره ۳ انتخاب شاخه ۱۳۹۸