دروس اختیاری دانشکده مهندسی برق

********** برای مشاهده محتویات این صفحه لطفا" از کامپیوتر استفاده شود، چرا که در تبلت و موبایل محتویات ممکن است به درستی نشان داده نشود**********


فایل پی دی اف دروس اختیاری دانشکده مهندسی برق را می توانید از این قسمت دانلود کنید. 

PDF

  • دروس اختیاری می تواند از میان تمام دروس دانشکده مهندسی برق شامل دروس شاخه ها و خوشه های معرفی شده وهمچنین دروس دانشکدههای دیگر، تایید شده توسط آموزش دانشکده مهندسی برق، انتخاب گردد. دانشکده مهندسی برق، گرفتن دروس اختیاری از خوشه های معرفی شده را توصیه می کند.

  • اخذ دروس اختیاری از دانشکدههای دیگر تنها از لیست زیر و به شرط رعایت پیشنیازی و شروط دانشکده ارائه دهنده و کسب موافقت آنها ممکن است.

                                  دانشکده مدیریت و اقتصاد
                                                    دانشکده صنایع
آشنایی با اقتصاد دیجیتال (شماره درس : 44697) ( واحد:3)
اصول مدیریت (شماره درس : 21633) ( واحد:3)

مبانی اقتصاد (شماره درس : 44714) ( واحد:3)
( دانشجویان سال آخر مجاز به اخذ این درس نیستند.)
یا

اقتصاد عمومی 1 (شماره درس : 21114) ( واحد:2)
و

اقتصاد عمومی 2 (شماره درس : 21115) ( واحد:2)
تحلیل دینامیک های سیستم (شماره درس : 44261) ( واحد:3)
یا
تحلیل سیستم ها 1 (شماره درس : 21981) ( واحد:3)

مدیریت پروژه (شماره درس : 44314) ( واحد:3)
یا 
مدیریت پروژه (شماره درس: 44414) (واحد:3)
یا

کنترل پروژه (شماره درس : 21532) ( واحد:3)
اقتصاد خرد دوره فرعی (شماره درس : 44719) ( واحد:3)
اقتصاد مهندسی (شماره درس : 21131) ( واحد:3)

اقتصاد کلان دوره فرعی (شماره درس : 44728) ( واحد:3)

مبانی تحقیق در عملیات (شماره درس : 21721) ( واحد:3)
یا
تحقیق در عملیات 1 (دانشکده ریاضی) (شماره درس : 22882) (واحد:4)
روش تصمیم گیری برای مدیران (شماره درس : 44122) ( واحد:3)

ااقتصاد ایران (شماره درس : 44713) ( واحد:3)

مبانی مدیریت تکنولوژی  (شماره درس : 44004) ( واحد:3)
یا
مبانی مدیر یت نوآوری  (شماره درس : 44023) ( واحد:3)

مبانی رفتار سازمانی  (شماره درس : 44021) ( واحد:3)

سازمان های صنعتی  (شماره درس : 44772) ( واحد:3)

مبانی کارآفرینی  (شماره درس : 44002) ( واحد:3)

مبانی راهبری استارتاپ و سرمایه گذاری خطرپذیر  (شماره درس : 44039) ( واحد:3)

اقتصاد عصب پایه  (شماره درس : 44754) ( واحد:3)

                                                                                                  دانشکده علوم ریاضی
آنالیز ریاضی 1 (شماره درس : 22325) ( واحد:4)

آنالیز ریاضی 2 (شماره درس : 22326) ( واحد:4)
آنالیز عددی 1 (شماره درس : 22655) ( واحد:4)

آنالیز عددی 2 (شماره درس : 22657) ( واحد:4)
ریاضیات گسسته (شماره درس : 22825) ( واحد:3)
یا
ساختمان های گسسته (د.کامپیوتر) (شماره درس : 40115) ( واحد:3)

نظریه زبانها و اتوماتا (شماره درس : 22873) ( واحد:3)
تحقیق در عملیات 1 (شماره درس : 22882) ( واحد:4)
یا
مبانی تحقیق در عملیات د.صنایع (شماره درس : 21721) ( واحد:3)
                                                                                                         دانشکده فیزیک
محاسبات کوانتومی (شماره درس : 24317) ( واحد:4)
یا
رایانش و اطلاعات کوانتومی 1 (شماره درس : 24328) ( واحد:4)

نظریه اطلاعات کوانتومی (شماره درس : 24318) ( واحد:4)
یا
رایانش و اطلاعات کوانتومی 2 (شماره درس : 24329) (واحد:4)
فیزیک 4 (شماره درس : 24014) ( واحد:3)

مکانیک تحلیلی 1 (شماره درس : 24113) ( واحد:3)
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 (شماره درس : 24167) ( واحد:3)

ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 (شماره درس : 24168) ( واحد:3)
مکانیک کوانتومی 1 (شماره درس : 24313) ( واحد:3)

مکانیک کوانتومی 2 (شماره درس : 24314) ( واحد:3)
فیزیک حالت جامد 1 (شماره درس : 24617) ( واحد:3)

نسبیت خاص (شماره درس : 24144) ( واحد:3)
                                                                                                         دانشکده کامپیوتر
طراحی آلگوریتم ها (شماره درس : 40354) ( واحد:3)

طراحی زبان های برنامه سازی (شماره درس : 40364) ( واحد:3)
پردازش موازی (شماره درس : 40647) ( واحد:3)

طراحی پایگاه داده ها (شماره درس : 40384) ( واحد:3)
سیستم های عامل (شماره درس : 40424) ( واحد:3)

بازیابی پیشرفته اطلاعات (شماره درس : 40324) ( واحد:3)
هوش مصنوعی (شماره درس : 40417) ( واحد:3)

بازشناسی گفتار (شماره درس : 40833) ( واحد:3)
ساختمان های گسسته (شماره درس : 40115) ( واحد:3)
یا
ریاضیات گسسته (شماره درس : 22825) (د.ریاضی) ( واحد:3)