پرسنل دفاتر اداری دانشکده

افسانه شاهمیری
مسئول دفتر ریاست دانشکده
66165901
دفتر رئیس دانشکده - اتاق 513
الهام رئیسی
مدیر اداری و منابع انسانی
66165907
دفتر امور اداری و منابع انسانی - اتاق 511
مریم دهقانی
مدیر مالی
66165917
دفتر امور مالی - اتاق 505E
فیروزه بدرقه
مسئول دفتر
66165902
معاونت پژوهشی- اتاق515
افسون تهرانی
کارشناس
66164363-66036592
معاونت تحصيلات تکميلي- اتاق103W
نفيسه زین‌الدینی
مسئول دفتر-معاونت دانشجویی
66164350
معاونت دانشجویی- اتاق 003W
مرجان ادايی-سمیه ارمنده
مدیر آموزش-کارشناس
66164302 - 66164304
معاونت آموزشی- اتاق102W
علی  قاسمی بوسجین
مسئول دفتر و نیروی اجرایی دانشکده
امریه
66165913
دفتر امور اداری و منابع انسانی - اتاق 511
محمد زمان هراندهی
امین اموال
66164358
اموال گردانی-اتاق 113W
پروین احمدی
کارشناس - مسئول دفتر آموزش های تخصصی
66165912
آموزشهای تخصصی- اتاق504