آزمایشگاه‌‌های پژوهشی

آزمون استاندارد
سرپرست: دكتر وكيليان
4310
ضلع غربی دانشكده- محوطه
ادوات و مدارهای ابررسانا
سرپرست:دكتر فردمنش
5990- 5989
طبقه 1- ساختمان غربی- اتاق010
پردازش سيگنال و مالتي مديا
سرپرست:دكتر مروستی
دکتر امینی
4338
طبقه دوم ساختمان غربی- اتاق302
پردازش سيگنالهای حياتی و تصاوير پزشكی
سرپرست:دكتر شمس الهی
دكتر وثوقی وحدت
دكتر فاطمی زاده
09101110000
طبقه سوم ساختمان غربی- اتاق4314
تحقيقاتی فشار قوی
سرپرست:دكتر وكيليان
4376
ضلع غربي دانشكده-محوطه
تست مدارهای مجتمع
سرپرست:دکتر مدی
4367
طبقه دوم ساختمان غربی- 307
رادار و جنگال
سرپرست:دكتر نايبی
دكتر باستانی
دكتر کرباسی
کارشناس: رضا غیاثیان
4911
طبقه اول ساختمان جنوبی- اتاق203
طراحی مدار مجتمع پیشرفته
سرپرست:دكتر فتوت
دكتر حاج صادقی
دكتر شعبانی
دكتر صدوقي
دكتر شريف خاني
4946-4950
طبقه اول - ساختمان جنوبی- اتاق210-209-206-205
پردازش سيگنالهای حياتی و تصاوير پزشكی
سرپرست:دكتر رشيديان
09101110000
طبقه 1- ساختمان شرقی- اتاق5916
نيمه هادی و ميكروتكنولوژی
سرپرست: دكتر رشيديان
کارشناس: مهندس جواد نظری
4353 - 4309
ضلع شرقي دانشكده-پشت ساختمان معاونت پژوهشی
ادوات نوری و مغناطيسی
سرپرست:دكتر اكبری
دكتر رجائی
4916
طبقه اول ساختمان جنوبی 201
الكترو مغناطيس عددی
سرپرست:دكتر فرزانه-
دكتر شيشه گر
دکتر اکبری
4329
طبقه دوم ساختمان غربی- اتاق304
الکترونیک صنعتی و الکترونیک قدرت
سرپرست:دکتر تهامی
5997
طبقه همکف ساختمان شرقی- اتاق017
پردازش سيگنال
سرپرست:دكتر بابائی زاده
4913
سرپرست:دكتر بابائی زاده
پردازش سيگنالهاي نوری پيشرفته
سرپرست:دكتر صالحی
4396
طبقه 2- ساختمان شرقی -اتاق003
تئوری اطلاعات و مخابرات امن
سرپرست:دكتر عارف
دکتر آشتیانی
دکتر بهروزی
دکتر خلج
5900
طبقه دوم ساختمان شرقی-208
تحقيقاتي قدرت
سرپرست:دكتر رنجبر
5987
طبقه دوم ساختمان شرقی- اتاق304
تصويربرداری سه بعدی
سرپرست:دكتر کاوه وش
4335
 طبقه همكف ساختمان غربی-اتاق008
رباتيك و بينايی ماشين
سرپرست:دكتر جاهد
5972
طبقه سوم ساختمان غربی-اتاق302
سيستمهای ديجيتال هوشمند
سرپرست:دكتر محمدزاده - دکتر هاشمی - دکتر صالح
4368
طبقه دوم ساختمان غربی -اتاق303
سيستمهای هوشمند
سرپرست:دكتر ساداتی
5900
طبقه اول ساختمان غربی-اتاق222
تحقيقاتي قدرت
سرپرست:دكتر رنجبر
4365
طبقه دوم ساختمان شرقی- اتاق304
شبيه سازی ادوات نيمه هادی
سرپرست:دكتر فائز
دكتر سروری
4919
 طبقه اول ساختمان جنوبی-اتاق202
شبكه هاي نوری و مخابرات داده ها
سرپرست:دكتر صالحي
دكتر پاكروان
5905
طبقه دوم ساختمان شرقی-اتاق208
شبکه های مخابراتی بی سیم
سرپرست:دکتر گلستانی
4917
همکف ساختمان جنوبی-اتاق105
شبیه سازی سیستمهای قدرت
سرپرست:دکتر احسان
دکتر حسینی
4316
طبقه دوم ساختمان غربی -اتاق318
شبکه های هوشمند
سرپرست:دکتر فتوحی
دکتر صفدریان
5991
طبقه هفتم ساختمان شرقی
شبيه سازی ادوات نيمه هادی
سرپرست:دكتر فائز
دكتر سروری
4919
 طبقه اول ساختمان جنوبی-اتاق202
طراحي مدارات مجتمع نوري (IPL)
سرپرست:دكتر مهرانی
دكتر رشيديان
4349
همكف ساختمان غربی
طراحي مدارهاي مجتمع
سرپرست:دكتر شريف بختيار
دكتر مدی
دكتر عطاردی
4303
طبقه دوم ساختمان غربی-اتاق305
عايقها
سرپرست:دكتر وكيليان
5986
طبقه دوم ساختمان شرقی -اتاق204
قابليت اطمينان و توليدات پراكنده
سرپرست:دكتر فتوحی
دكتر عباسپور
5991
طبقه دوم ساختمان شرقی-اتاق203
كنترل و ديناميك سيستمهای قدرت
سرپرست:دكتر احسان
دكتر پرنيانی
5973
 طبقه سوم ساختمان شرقی-اتاق304
كيفيت برق
سرپرست: دكتر مختاری
5974
طبقه سوم ساختمان شرقی - اتاق305
كنترل پیشرفته و بهینه سازی
سرپرست:دكتر حائری
4303
طبقه سوم ساختمان شرقی-اتاق303
كنترل بهينه و غير خطی
سرپرست:دكتر موبد
دكتر نامور
4952
طبقه همكف ساختمان جنوبی -اتاق102
كنترل چند متغيره و صنعتی
سرپرست:دكتر نوبختی
دكتر تواضعی
4918
طبقه همكف ساختمان جنوبی-اتاق101
مخابرات سيار (تست و توسعه)
سرپرست:دكتر احسان
دكتر پرنيانی
5994
 طبقه دوم ساختمان شرقی -اتاق 208
مایکروویو
سرپرست: دکتر فرزانه
دکتر بنائی
4313
طبقه سوم ساختمان غربی- اتاق416
سرپرست:دكتر باقری
5984
طبقه دوم ساختمان شرقی-اتاق202
سرپرست:دكتر ذوالقدری
دكتر تهامی
دکتر نصیری
4374
ضلع غربي دانشكده-محوطه
سرپرست:دكتر ذوالقدری
دكتر تهامی
دکتر نصیری
4942
طبقه همکف ساختمان جنوبی -اتاق107
مخابرات بي سيم
سرپرست:دكتر نصيری
5994
 طبقه دوم ساختمان شرقی -اتاق 208
الکترونیک قدرت فشار قوی
سرپرست: دکتر کابلی
4313
محوطه - پشت ساختمان دانشکده عمران
سرپرست: دکتر سپیده حاجی پور
دکتر هدی محمدزاده
4947
ساختمان جنوبی مهندسی برق- طبقه همکف
سرپرست:دکتر متین هاشمی
4368
ساختمان قدیم- طبقه دوم(عرشه)- اتاق 303
سیستمهای رادیویی پیشرفته
سرپرست:دکتر فخارزاده
دکتر شعبانی
4325
ساختمان قدیم طبقه منفی1- اتاق 102-3
شبکه های مخابراتی نرم افزار محور
سرپرست:دكتر دکتر حسین خلج
000
 طبقه چهارم
مدار چاپی
سرپرست: دکتر صفریان
4313
ساختمان جدید طبقه منفی 2
تراهرتزواپتیک
دکتر کاوه وش - دکتر احمدی بروجنی 
 4335
ساختمان قدیم طبقه همکف