قطب‌های علمی

قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه‌های قدرت

مدیر قطب: آقای دکتر مهدی وکیلیان
مسئول اداری و مالی قطب: خانم پروین احمدی
66165912