پرسنل فنی و پشتیبانی

حسین ورقایی
66164337
دفتر انتشارات - اتاق105
علی حسینی
66165915
دفتر اتاق استادان- اتاق507
علی عزتی
66164305
اتاق شورای دانشکده- اتاق403
حسین مقدم
66164323
کارپرداز دانشکده- اتاق1
داریوش خانی، علی حسین زاده، حسن  طبایی، سعید سلیمانی،احمد دستیار،صفر حشمتیان
66165981
خدمات دانشکده قدیم
یوسف ملک پور، علی حاجی زاده،نادر بهرامی
66165934
خدمات دانشکده جدید
حمید صدیقی

سرپرست تاسیسات و خدمات

66164311
امور تاسیسات و خدمات - اتاق617
...
66165988
موتور خانه