فرم‌های آموزشی کارشناسی
 • فرم تطبیق و احراز

  فرم تطبیق ورودی‌های ۹۸ و بعد "جدید"
  فرم تطبیق جدید دوره کارشناسی ورودی‌های قبل از 98  "جدید"
  فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره کارشناسی
  فرم احراز فارغ التحصیلی به صورت Word
 • فرم پروژه کارشناسی

  فرم تعریف پروژه کارشناسی 1 (فایل Word)
  فرم تعریف پروژه کارشناسی 1 (فایل PDF)
  فرم ارزشيابی پروژه كارشناسی 1
  فرم ارزیابی اولیه پروژه کارشناسی 2
  فرم ارزشيابی پروژه كارشناسی 2
 • سایر فرم‌های دوره کارشناسی

  فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد
  فرم درخواست دانشجویی جهت بررسی در شورای آموزشی دانشکده برق
  فرم کارکرد دانشجویی
  فرم درخواست بررسی پرونده آموزشی
 • فرم درخواست تعیین محل کلاس

  فرم درخواست تعیین محل کلاس
 • فرم تطبیق و احراز (قدیمی)

  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش الکترونیک (ورودی بعد از 86)
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش بیوالکتریک (ورودی بعد از 86)
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش سیستم‌های دیجیتال (ورودی بعد از 86)
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش سیستم‌های دیجیتال (ورودی بعد از 93)
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش قدرت (ورودی 93 و ماقبل)
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش قدرت (ورودی 94 و مابعد)
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش کنترل (ورودی بعد از 86)
  فرم تطبیق قدیمی دوره کارشناسی - گرایش مخابرات (ورودی بعد از 86)