ارتباط با دانشکده
آدرس پستی: تهران،خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق

شماره تماس با دفتر: ۶۶۱۶۵۹۰۱-۰۲۱

شماره فکس:۶۶۰۲۳۲۶۱-۰۲۱

کد پستی دانشگاه:۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴

صندوق پستی دانشکده:۴۳۶۳-۱۱۱۵۵

ایمیل:info@ee.sharif.edu

ایمیل دانشکده

ارتباط با دانشکده