تجهیز کردن آزمایشگاه های آموزشی : (حفاظت و اتوماسیون سیستم قدرت و فشار قوی)

در سال 1402 آزمایشگاه آموزشی حفاظت و اتوماسیون سیستم قدرت از محل پرداخت قرارداد رویالتی با شرکت همیان فن، بعد از 40 سال، به طور کامل باز سازی و به روز شد. در این راستا از همکاری دلسوزانه آقای مهندس نظری و آقای مهندس عنانی (دانشجوی دکتری) صمیمانه تشکر می شود. همچنین آزمایشگاه آموزشی فشارقوی دانشکده با حمایت دانشکده و دانشگاه؛ و با همت و دلسوزی آقای مهندس گودرزی و آقای مهندس وثیق زاده (دانشجوی دکترا) و استفاده از پرداخت محل قرارداد رویالتی شرکت آذرتک، بعد از 30 سال، در حد مطلوب باز سازی و به روز شد.در هر دو مورد از زحمات و پیگیری های خانم پروین احمدی در خرید تجهیزات و اختصاص بودجه لازم و از پرسنل خدماتی دانشکده در جابجایی تجهیزات و از آقای مقدم کارپرداز محترم دانشکده در پشتیانی کار و جناب آقای دکتر خلج ریاست محترم دانشکده صمیمانه تشکر می شود.

​​​​​​​