تسلیت در گذشت پدر بزرگ گرامی سرکار خانم دکتر اکبر


​​​​​​​