جایزه پژوهشی استاد محمد حکاک

دانشکده برق، اخذ جایزه پژوهشی IEEE توسط دکتر بابک خلج را تبریک می گوید.

​​​​​​​
​​​​​​​