سخنرانی علمی دانشکده مهندسی برق: بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت افراد با دادگانتولیدشده توسط آنها در شبکههاي اجتماعی


​​​​​​​