معرفی درس ساختار و تجهیزات پستهای فشار قوی

 

ارائه در ترم آتی توسط گروه سیستمهای انرژی

دانلود فایل