کارآفرینان برتر

دانشکده برق، اخذ جایزه کارآفرین برتر IEEE توسط دکتر اسماعیل ثنایی را تبریک می گوید.

 


​​​​​​​