برنامه‌های پیشنهادی آموزشی مقطع کارشناسی
 • برنامه آموزشی پیشنهادی کارشناسی برق و فرم تطبیق ورودی‌های ۱۳۹۸ و بعد

  فرم تطبیق ورودی‌های ۹۸ و بعد "جدید"
  برنامه آموزشی کارشناسی برق ورودی‌های ۹۸ و بعد
  برنامه ۵ ترم اول دانشجویان ورودی 98 و بعد
  برنامه ۳ ترم آخر- شاخه الکترونیک [برای دسترسی به آخرین نسخه فایل «فرم تطبیق ورودی‌های 98 و بعد» را ببینید]
  برنامه ۳ ترم آخر- شاخه بیوالکتریک [برای دسترسی به آخرین نسخه فایل «فرم تطبیق ورودی‌های 98 و بعد» را ببینید]
  برنامه ۳ ترم آخر- شاخه سیستم‌ها و شبکه‌های مخابراتی [برای دسترسی به آخرین نسخه فایل «فرم تطبیق ورودی‌های 98 و بعد» را ببینید]
  برنامه ۳ ترم آخر- شاخه سیستم‌های انرژی الکتریکی [برای دسترسی به آخرین نسخه فایل «فرم تطبیق ورودی‌های 98 و بعد» را ببینید]
  برنامه ۳ ترم آخر- شاخه سیستم‌های دیجیتال [برای دسترسی به آخرین نسخه فایل «فرم تطبیق ورودی‌های 98 و بعد» را ببینید]
  برنامه ۳ ترم آخر- شاخه کنترل و سیستم‌های دینامیکی [برای دسترسی به آخرین نسخه فایل «فرم تطبیق ورودی‌های 98 و بعد» را ببینید]
  برنامه ۳ ترم آخر- شاخه مایکروویو و فوتونیک [برای دسترسی به آخرین نسخه فایل «فرم تطبیق ورودی‌های 98 و بعد» را ببینید]
  برنامه خوشه‌های توصیه‌ای برای اخذ دروس اختیاری [مهر 1398] 
  برنامه خوشه‌های توصیه‌ای برای اخذ دروس اختیاری [دی 1398] 
  برنامه خوشه‌های توصیه‌ای برای اخذ دروس اختیاری [به‌روزرسانی 1400] 
 • برنامه آموزشی پیشنهادی کارشناسی برق و فرم تطبیق ورودی‌های قبل از ۱۳۹۸

  فرم تطبیق ورودی‌های قبل از ۱۳۹۸ "جدید" 
  برنامه ۵ ترم اول دانشجویان ورودی قبل از ۱۳۹۸
 • برنامه آموزشی پیشنهادی کارشناسی برق ورودی‌های 13۸۶ تا 13۹۸

  جزئیات گرایش‌ها و دروس (برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی برق)
 • برنامه آموزشی پیشنهادی کارشناسی برق ورودی‌های قبل از 13۸۶

  رشته‌ها
  دروس اختیاری
  دروس
  برنامه پیشنهادی