25274: طراحی فیلترهای مجتمع
نام درس: طراحی فیلترهای مجتمع (Integrated Filter Design)
شماره درس: 25274
پیش‌نیاز(ها): 25773 (فیلتر و سنتز مدار)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: دکترا
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402