25773: فیلتر و سنتز مدار
نام درس: فیلتر و سنتز مدار (Filters and Network Synthesis)
شماره درس: 25773
پیش‌نیاز(ها): 25744 (اصول الکترونیک و آزمایشگاه) و 25032 (الکترونیک 2) یا 25203 (آز الکترونیک 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403