25325: طراحی ماشین‌های الکتریکی
نام درس: طراحی ماشین‌های الکتریکی (Electric Machines Design)
شماره درس: 25325
پیش‌نیاز(ها): 25062 (ماشین‌های الکتریکی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1396

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با اصول کلی طراحی انواع ماشین‌های الکتریکی شامل طراحی الکترومغناطیسی و حرارتی با در نظر گرفتن کاربردهای مورد نظر و آشنایی با اصول بهینه‌سازی و کاربرد آن در طراحی ماشین‌های الکتریکی است.
 
سرفصل‌ها:
 • آشنایی با مفاهیم طراحی ماشین‌های الکتریکی در کاربردهای مختلف
 • اصول بهینه‌سازی
 • تعریف تابع هدف و قیود با توجه به شرایط مورد نظر
 • اهمیت اقتصادی طراحی و بهینه‌سازی ماشین‌های الکتریکی
 • اصول طراحی انواع ماشین‌های الکتریکی شامل ترانسفورمر، ماشین‌های DC، موتورهای القایی سه‌فاز و تک‌فاز و ژنراتور سنکرون
 • طراحی الکترومغناطیسی انواع ماشین‌های الکتریکی
 • طراحی حرارتی انواع ماشین‌های الکتریکی
 • طراحی بهینه ماشین‌های الکتریکی در آینده با در نظر گرفتن کیفیت توان در شبکه‌های الکتریکی


مراجع:
 • I. Boldea, S. A. Nasar, The Induction Machine Handbook, CRC express, 2001
 • T. A. Lipo, Introduction to AC Machine Design, University of Wisconsin-Madison, 2004
 • M. G. Say, Performance and Design of AC Machines, Pitman, 1970
 • F. Fu, X. Tang, Induction Machine Design Handbook, China Machine Press, 2002
 • J. Pyrhonen, T. Jokinen, V. Hrabovcova, Design of Rotating Electrical Machines, John Wiley & Sons, 2008
 • ا. واحدی، س. دهرویه، طراحی ماشین‌های الکتریکی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ه. اورعی، بهینه‌سازی و طراحی کامپیوتری ماشین‌های الکتریکی، انتشارات خراسان


 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 3 / 1403