25365: کنترل ماشین‌های الکتریکی AC
نام درس: کنترل ماشین‌های الکتریکی AC
(Controlled AC Drive)

شماره درس: 25365
پیش‌نیاز(ها): 25781 (تبدیل انرژی الکتریکی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1396

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با مدل‌سازی دینامیکی ماشین‌های الکتریکی و کنترل آن‌ها است.
 
سرفصل‌ها:
 • اصول سیستم‌های کنترل حرکت
  • قوانین پایه مکانیک
  • واسطه‌های انتقال قدرت
  • مشخصه حالت پایای بار و موتور
  • محرکه‌های موتور جریان مستقیم
  • مشخصه حالت پایای موتور DC
 • مبدل‌های قدرت محرکه موتور جریان مستقیم و مدل دینامیکی آن‌ها
  • مدل دینامیکی موتور DC
  • کنترل گشتاور موتور DC در محدوده سرعت پایه
  • کنترل گشتاور موتور DC در محدوده تضعیف میدان
  • کنترل سرعت
  • کنترل سرعت با سیستم انتقال قدرت کشسان
  • کنترل موقعیت
 • محرکه‌های موتور آسنکرون
  • مدل ماشین القایی در حالت پایا
  • کنترل ولت بر هرتز
  • مدولاسیون بردار فضایی
  • مدل دینامیکی موتور القایی
  • کنترل میدان‌گرا (FOC)
  • رویتگرهای شار
  • کنترل مستقیم گشتاور (DTC)
 • محرکه‌های موتور سنکرون
  • موتور سنکرون با emf ذوزنقه‌ای (BLDC)
  • موتورهای سنکرون با emf سینوسی (PMAC)
  • مدل‌سازی موتور سنکرون آهنربای دائم با روتور قطب صاف و قطب برجسته
  • کنترل گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم قطب صاف در محدوده سرعت پایه
  • کنترل گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم قطب صاف در محدوده تضعیف میدان
  • کنترل گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم قطب برجسته در محدوده سرعت پایه
 • کنترل بدون حسگر سرعت
  • اصول و روش‌های کنترل بدون حسگر سرعت
  • کنترل بدون حسگر موتور القایی با روش‌های مدل هارمونیک اصلی
  • تخمین سرعت موتور القایی
  • تخمین سرعت ماشین سنكرون مغناطیس دائم با استفاده از تزریق موج حامل

مراجع:
 • ف. تهامی، کنترل ماشین‌های الکتریکی، انتشارت دانشگاه صنعتی شریف، 1392
 • W. Leonhard, Control of Electrical Drives, Springer-Verlag, 2001
 • N. Mohan, Electric Drives, an Integrative Approach, Minneapolis 2001
 • P. Vas, Vector Control of AC Machines, Oxford University Press, 1990
 • T. A. Lipo, D. W. Novotny, Vector Control and Dynamics of Ac Drives, Oxford University Press, 1996
 • R. Krishnan, Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control, Prentice Hall, 2001
 • D. Schröder, Elektrische Antriebe, Springer-Lehrbuch


 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 3 / 1403