25411: سیستم‌های کنترل خطی 
نام درس: سیستم‌های کنترل خطی (Linear Control Systems)
شماره درس: 25411
پیش‌نیاز(ها): 25742 (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: مهر 1398

توضیحات:
هدف از این درس، معرفی اصول، مفاهیم و روش‌های تحلیل و طراحی سیستم‌های کنترل فیدبک می‌باشد.
 
سرفصل‌ها:
 • مقدمه‌ای بر سيستم‌های کنترل، ضرورت، اهداف، کاربردها، اجزای سيستم کنترل
 • مدل‌سازی ریاضی سيستم‌ها، خطی‌سازی، توابع تبديل، دياگرام بلوکی و گراف گذر سیگنال
 • معادلات فضای حالت، ارتباط معادلات حالت و تابع تبديل، ماتريس گذر حالت
 • مشخصه‌های سيستم‌های کنترل فيدبک، مزایا و محدودیت‌های سیستم‌های کنترل فیدبک
 • کارایی سيستم‌های کنترل فيدبک بر اساس پاسخ گذرا و پاسخ حالت دائمی
 • پايداری سیستم‌های کنترل فیدبک، پایداری مدل‌های تابع تبدیل، پایداری مدل‌های فضای حالت
 • روش مکان ريشه‌ها، مفاهیم، قوانین رسم و طراحی کنترل‌کننده بر اساس مکان ریشه‌ها
 • پاسخ فرکانسی، دياگرام قطبی، دياگرام‌های بود، شاخص‌های کارایی در حوزه فرکانس
 • پایداری در حوزه فرکانس، معیار نایکوئیست، حاشیه‌های پایداری و تابع حساسیت
 • طراحی کنترل‌کننده‌ فیدبک، کنترل‌کننده‌های پیش‌فاز، کنترل‌کننده‌های پس‌فاز، کنترل‌کننده‌های پیش‌فاز-پسفاز، کنترل‌کننده‌های PID، محدودیت‌های طراحی و پیاده‌سازی

مراجع:
 • Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5th ed., 2009
 • Richard C. Dorf and Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 12th ed., 2011
 • Norman S. Nise, Control Systems Engineering, 7th ed., 2015


 
آخرین به‌روزرسانی: 22 / 2 / 1403