25742: سیگنال‌ها و سیستم‌ها 
نام درس: سیگنال‌ها و سیستم‌ها (Signals and Systems)
شماره درس: 25742
پیش‌نیاز(ها): 25735 (ریاضی مهندسی)
هم‌نیاز(ها): 25731 (تئوری مدارهای الکتریکی)
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: اسفند 1397

توضیحات:
در این درس اصول و مفاهیم اولیه سیگنا‌ل‌ها و سیستم‌ها با تمرکز بر موارد زیر معرفی می‌شود: 
 • توصیف سیگنال‌های پیوسته و گسسته در دو حوزه زمان و فرکانس و ارتباط آن‌ها
 • تحلیل رفتار سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان (LTI) پیوسته و گسسته در حوزه زمان و فرکانس
 
سرفصل‌ها:
 • سیگنال‌های پیوسته و گسسته در زمان و خواص آن‌ها
 • سیستم‌های پیوسته و گسسته در زمان و خواص آن‌ها
 • سيستم‌های LTI و خواص آن‌ها
 • سری فوريه سيگنال‌های پريوديک پيوسته و گسسته در زمان
 • تبديل فوريه پيوسته در زمان و خواص آن
 • تبديل فوريه گسسته در زمان و خواص آن
 • مشخصات اندازه و فاز سيستم‌های LTI
 • نمونه‌برداری، Aliasing و قضیه نایکوئیست
 • تبديل لاپلاس، نواحی همگرايی و ارتباط آن با خواص سيستم‌های پيوسته در زمان
 • تبديل Z، نواحی همگرايی و ارتباط آن با خواص سيستم‌های گسسته در زمان
 • کاربرد تبديل لاپلاس و  تبدیل Z در تحلیل رفتار سيستم‌های LTI

مراجع:
 • Oppenheim, Willsky, Nawab, Signals and Systems

 
آخرین به‌روزرسانی: 3 / 3 / 1403