25701: آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 
نام درس: آزمایشگاه مخابرات دیجیتال (Digital Communications Lab)
شماره درس: 25701
پیش‌نیاز(ها): 25763 (مخابرات دیجیتال)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 26 / 1 / 1403