25706: آزمایشگاه مدارهای دیجیتال و پالس
نام درس: آزمایشگاه مدارهای دیجیتال و پالس (Pulse Technique Lab)
شماره درس: 25706
پیش‌نیاز(ها): 25774 (مدارهای دیجیتال و پالس)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 27 / 1 / 1403